MECHANIKY

VLIV

Vliv slouží jako platidlo za nehmotné statky. Dělí se na malý (MV) a velký vliv (VV) dle toho, kdo jej může používat.

Malý vliv určuje vlivnost jednotlivé postavy. Je to součet kamarádů, obchodních kontaktů, dlužníků a dalších lidí, od kterých může postava očekávat pomoc v rámci svého fungování v Galaxii. Tento vliv se dá použít jako platidlo za naučení se dovednostem a schopnostem, nebo pro vyřešení zdánlivě neřešitelného konfliktu s jinou postavou, nebo i frakcí.

Velký vliv určuje vlivnost celé frakce. Většinou se jedná o kontakty všech postav v rámci frakce, které je položily na „oltář vyššího dobra“. Jde o nejrůznější obchodní kontakty a dlouho budovanou reputaci, stejně jako známosti v jiných frakcích Galaxie. Velký vliv lze použít jako platidlo za frakční know how, dá se s ním obchodovat v rámci mezifrakčních smluv a lze ho i využít pro vyřešení zdánlivě neřešitelného konfliktu mezi frakcemi, nebo mezi frakcí a jednotlivcem.

SLUŽBIČKY A FRAKČNÍ OBCHOD

Vliv se může přelévat mezi postavami a frakcemi. Postavy mezi sebou a nebo postavy ve vztahu k frakcím mohou prokazovat službičky za které jsou odměňovány předem dohodnutým množstvím vlivu. Službičku vždy iniciuje ten, kdo ji potřebuje. Pokud někomu prokážete službičku, aniž by ji potřeboval, není tento povinen Vám vyplatit vliv, pokud s tím nesouhlasí. Vyplácení vlivu také záleží na plátci, pokud se Vám tedy rozhodne nezaplatit, ORG team tento konflikt nebude řešit. V případě, že vyplácí vliv frakce, může vyplácet vždy jen VV tzn. minimální množství vlivu pro postavu je 5MV.

Frakční obchod slouží pro přelévání Velkého vlivu mezi frakcemi. Jedná se vlastně o větší variantu službiček se stejnou funkčností, která se odlišuje pouze druhem vlivu při platbě.

NEŘEŠITELNÉ KONFLIKTY

Jak již bylo výše zmíněno oba druhy vlivu se dají použít pro vyřešení neřešitelného konfliktu. To zahrnuje například přesvědčení strážného, který vás chytil při zločinu, vykroucení se z konfliktu se členy gangu, nebo přesvědčení jiné postavy o své pravdě. Tato mechanika neslouží pro přímé udílení rozkazu jiné postavě, můžete ji s tímto vydírat, ne však hypnotizovat!

Při řešení tohoto konfliktu zásadně rozlišujte zda jde o konflikt mezi jednotlivými postavami, nebo zda je jedna strana konfliktu frakcí. Dle toho pak můžete používat daný typ vlivu. V případě konfliktu postavy na jedné straně a frakce na druhé straně používejte přepočet 1VV = 5MV. Pokud tedy chce jít postava do sporu s frakcí, měla by mít jistotu, že její známí stojí za to.

(př. Pokud chce obyčejný taxikář přesvědčit ředitele korporace, že má zaměstnat jeho ženu jako asistentku, daleko spíš pochodí pokud se rozhodne konfrontovat a přesvědčit daného člověka, než aby přesvědčoval celé HR oddělení dané korporace.) 

RAKETOPLÁN

Vzhledem k velikosti oblasti, kde se bude příběh odehrávat není v silách žádného tvora dopravovat se mezi jednotlivými lokacemi vlastními silami. K těmto činnostem bude potřeba využívat raketoplán, který zvládne jednu chvíli dopravit 10 pasažérů a 1 jednotku nákladu, nebo 2 jednotky nákladu bez pasažérů.

Raketoplán je pilotován droidem, který má v paměti nahraný velmi sofistikovaný letový software, není tudíž potřeba s pilotáží pomáhat, nebo raketoplán navigovat. Pasažéři však mohou raketoplán za letu chránit až ze 4 střílen (během letu střílí pouze 4 hráči). 

Raketoplán potřebuje na přistání a vzlet nějakou dobu, je tedy vždy potřeba instruovat droida, jestli má raketoplán po dosednutí odletět a případně kam má letět. 

Raketoplán je potřeba udržovat. Nepoškozený raketoplán začíná vždy se 100 body zdraví, které se mu snižují s každou cestou o tolik jednotek, kolik jednotek paliva raketoplán spálí. Dále je raketoplán možné fyzicky poškodit střelbou, nástražnými náložemi a případně i střetem s bestiemi většími, než je sám raketoplán. V případě, že body zdraví raketoplánu spadnou pod 10, není schopen letu, pokud klesnou na 0 je raketoplán zničen a není možné ho dále používat, ani opravit.

Každá cesta raketoplánu je zpoplatněna určitým množstvím paliva, které je potřeba do raketoplánu před cestou natankovat. Počítejte prosím s tím, že je potřeba počítat s palivem i na zpáteční cestu. Dle zadaných dat Vám pilotní droid vždy oznámí kolik paliva bude potřebovat.

Je možné vyrobit nové raketoplány. Znalost jak to provést má každá postava s dovedností Designer.

EKONOMIKA

Externí obchod probíhá mimo stanici s většími celky v rámci Galaxie. V této části ekonomiky participují primárně frakce. Je však možné, aby se sem zapojil i hráč, pokud ovládá příslušné schopnosti. Standardní měnou externí ekonomiky je Republikový kredit. Tato všeobecně přijímaná měna nemusí mít pevnou podobu. Může se jednat pouze o digitální informace, jejichž hodnota spočívá primárně v obtížnosti výpočtu pro získání hodnoty.

Republikový kredit používá pro počítání desítkovou soustavu (1 zlatý kredit = 100 republikových kreditů, 1 stříbrný kredit = 10 republikových kreditů a 1 měděný kredit = 1RK). Zlaté kredity jsou také mince s nejvyšší nominální hodnotou používané v tradičním obchodě. Na Stanici je možné koupit 10 jednotek paliva za 1 RK

Interní obchod probíháí přímo na stanici a v jejím nejbližším okolí. Častěji se jedná o malý obchod dvou postav, případně o obchodní styky lokálních frakcí. Pro interní obchod je podstatná lokální měna jménem Wupiupi taktéž používaná ve většině Vnějšího sektoru.

Wupiupi jsou mince s opravdovou hodnotou tvořené primárně z drahých kovů. Wupiupi používá poněkud zvláštní převodní soustavu, kdy 16 Wupiupi = 1 Trugut a 64 Wupiupi = 1 Peggat, případně 1 Peggat = 4 Trugut. Wupiupi původně pochází z huttského sektoru, kde velice dlouho sloužila jako jediné možné platidlo. Později se díky své reálné hodnotě a obtížnému zfalšování rozšířila do celého Vnějšího sektoru, kde se s ní platí mnohdy častěji než s Republikovým kreditem, kterému místní obyvatelé nevěří. Na Stanici je Wupiupi přímo navázaná na cenu paliva, která také určuje její aktuální kurz. 6 jednotek paliva je možné koupit za 1 WP

TĚŽBA

Okolo planety se nachází několik typů surovin vhodných pro další zpracování a produkci. Tyto suroviny je možné těžit a posléze zpracovat do polotovarů.

Těžba probíhá tím způsobem, že postavy se vypraví buďto na planetu, nebo do asteroidového pásu za účelem těžení surového materiálu. Ten je poté potřeba bezpečně dopravit na základnu, kdy raketoplán má pouze omezený nákladový prostor a nelze množství materiálu přesáhnout. 

Pro zpracování surovin pak má postava s příslušnou schopností přesně určený postup, který musí dodržet. V případě, že postup nebude dodržen, nebo se během zpracování surovin stane jiná nepředvídatelná událost, je surovina znehodnocena a není s ní dále možné pracovat.

Zpracování surovin musí probíhat ve výrobních prostorách stanice. Nikde jinde není možné suroviny zpracovat, pokud není výslovně řečeno jinak.

Zpracování surovin je fyzická činnost, počítejte s možností spálení prstů, doporučujeme tedy používat ochranné rukavice a případně i ochranné brýle.

VÝROBA

Stanice má rozsáhlé výrobní komplexy, které nebyly dlouho využívané. To však neznamená, že je postavy nemůžou obnovit a začít s vlastní výrobou a zásobováním stanice vším, co potřebují. Zároveň také díky výrobním schopnostem mohou postavy vyrábět čistě obchodní zboží a získávat kredity obchodováním se zbytkem galaxie.

Výroba předmětů probíhá vždy ve výrobních prostorách stanice, není-li řečeno jinak. Pro výrobu předmětů je potřeba dodržet postup, který zná postava s příslušnou schopností. V případě nedodržení tohoto postupu, nebo nenadálých událostí jsou suroviny potřebné pro výrobu dané věci znehodnoceny.

Výroba předmětů je fyzická činnost, počítejte s možností spálení prstů, doporučujeme tedy používat ochranné rukavice a případně i ochranné brýle.