OBECNÁ SBÍRKA ZÁKONŮ GALAKTICKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA GALAKTICKÉ REPUBLIKY

Galaktická rada se usnesla na tomto ústavním zákoně

Preambule

My, občané Galaktické republiky, v čase tvorby samostatného státu,
věrni všem dobrým tradicím příslušnosti k planetám jádra,
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Galaktickou republiku
v duchu nedotknutelných hodnot důstojnosti a svobody
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů,
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k právům jedince a na zásadách občanské společnosti,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu Galaktické republiky.

Hlava První

1) Galaktická republika je svrchovaná federace planet založená na úctě k právům jedince a svobodám občanů.
2) Společným jazykem Galaktické republiky je Galaktický standard.
3) Společnou měnou Galaktické republiky je Republikový kredit.
4) Hlavní planetou Galaktické republiky je Coruscant.
5) Nejvyšším představeným Galaktické republiky je předseda senátu – Nejvyšší senátor.

Hlava druhá

1) Výkonnou moc v Galaktické republice zastávají Ministerstva v čele s profesionálními ministry demokraticky zvolenými Republikovým senátem.
2) Zákonodárnou moc v Galaktické republice zastává Republikový senát se senátory volenými obyvateli planet, jejichž zájmy zastupují.
3) Trestní moc v Galaktické republice zastává Nejvyšší soud, kterému dále podléhají okresní a vojenské soudy.

Hlava třetí

1) Každý obyvatel Galaktické republiky má právo na život a svobodu. Jakákoliv forma otroctví je nezákonná a trestná.

Hlava čtvrtá

1) Corelianský systém může vyhlásit dočasnou nezávyslost na Galaktické republice. Jeho senátoři však nemohou hlasovat v Galaktickém senátu.

Hlava Pátá

OBČANSKÝ ZÁKONÍK GALAKTICKÉ REPUBLIKY

48) Občanům Galaktické republiky, stejně jako návštěvníkům prostoru galaktické republiky je zakázání bez příslušných oprávnění vlastnit a nosit chladné zbraně delší 40cm a jakékoliv střelní zbraně. Stejně tak je zakázáno vlastnit a využívat ozbrojené lodě bez příslušného povolení Ministerstva dopravy. Porušení tohoto nařízení bude pokutováno peněžitou částkou až do výše 100RK, nebo odnětím svobody na domu nutnou k odpracování této pokuty.

184) Každý majitel frakce je povinen při jejím založení předložit příslušný protokol o vzdělání ve školním systému Galaktické republiky. Dále je povinen předložit k ratifikaci úplnou Zakládací listinu společnosti. V případě neuhrazení této částky frakce s okamžitou platností zaniká. I poté je dlužník povinen doplatit danou částku. Pokud toto nebude učiněno do půlnoci dalšího dne, dlužník je povinen nastoupit k výkonu nucených prací v rozsahu dluhu.

367) Jednotná daň z prodeje je stanovena na 18% celkové hodnoty prodávaného zboží. Do této částky se nezapočítává clo, letištní poplatky ani další výdaje spojené s přepravou materiálu v prostoru Republiky. Importní daň pro zboží nakupované mimo prostor Galaktické republiky je stanovená na 15% a dále může být upravena lokálním nařízením. Vyhýbání se placení daní je posuzováno jako trestný čin a bude trestáno odnětím svobody a nucenou prací ve výši dluhu.